Wykłady ks. Andrzeja Kowalczyka

 • MSZA ŚW. JAKO UCZTA WYZWOLENIA

  Wszyscy wiemy, że Msza św. jest według nauki Kościoła katolickiego najwspanialszym aktem kultu Boga. Jest szczytem kultu. Jest też źródłem nadzwyczajnych łask Bożych. Dlaczego? Dlatego, że we Mszy św. Jezus przychodzi do nas w znaku sakramentalnym; dlatego, że we Mszy św. odnawia się zbawcza ofiara Jezusa na krzyżu; oraz dlatego, że we Mszy św. Je…

  więcej
 • MODLITWA WSTAWIENNICZA

  W Księdze Rodzaju (18,1-33) czytamy, że Bóg ukazał się Abrahamowi w postaci trzech ludzi i rozmawiał z nim między innymi na temat grzechów Sodomy i Gomory. Abraham prosił Boga, aby nie karał sprawiedliwych wespół z bezbożnymi. Gdyby w mieście znalazło się pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz to miasto? – zapytał Abraham. Bóg odpowiedział,…

  więcej
 • KONCEPCJA MĄDROŚCI W PISMACH NOWEGO TESTAMENTU

  Wstęp Wiele tekstów ze starożytnej Babilonii, Egiptu i Grecji, które się dochowały do naszych czasów, ma za przedmiot poszukiwanie mądrości. Ich autorzy starali się określić, co pomaga, a co przeszkadza w osiągnięciu szczęścia, innymi słowy: co jest dobre, a co jest złe. Mądrość w tamtych cywilizacjach była przede wszystkim sztuką życia. Poszukiwa…

  więcej
 • INTERPRETACJA I OSOBISTE ZASTOSOWANIE SŁOWA BOŻEGO

  Poprzez Pismo Święte Bóg zwraca się do każdego człowieka niezależnie od jego wykształcenia, ale to nie znaczy, że każdy może je samodzielnie, bez odpowiedniego przygotowanie, zrozumieć. Przed możliwością błędu ostrzega nas św. Piotr Apostoł w związku z lekturą Listów św. Pawła Apostoła: Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie ni…

  więcej
 • DLACZEGO I JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

  1. Pismo Święte jako Słowo Boże Biblia jest to Księga jedyna w swoim rodzaju, ponieważ jest natchnioną przez Boga. Ma dwóch autorów: Boga i człowieka. I datego jest święta, jest Słowem Boga. Dzięki Biblii nawiązujemy kontakt z Bogiem, słyszymy Jego głos, podziwiamy Jego dzieła. Biblia ST została napisana w starożytności, ale przeznaczona jest dla …

  więcej
 • CZY TZW. EWANGELIA JUDASZA WNOSI COŚ NOWEGO DO ZR…

  1. Odkrycie tekstu i wielkie zainteresowanie mediów Ewangelia Judasza jest częścią kodeksu, który zawiera jeszcze dwa inne teksty, znane już wcześniej, mianowicie „List Piotra do Filipa” oraz „Pierwszą Apokalipsę Jakuba”. Kodeks jest niewątpliwie autentyczny i pochodzi z IV – V wieku, zawiera 30 kart, tylko 2/3 tekstu jest czytelny. Kodeks napisan…

  więcej
 • CZY BIBLIA ZAKAZUJE SPOŻYWANIA KRWI?

  Na opisanym w Dziejach Apostolskich (rozdz. 15) Soborze Jerozolimskim został przez Apostołów wydany dekret, w którym znajdują się cztery zakazy: „15,28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierząd…

  więcej
 • CO JAN EWANGELISTA MÓWI DZISIEJSZEMU CZŁOWIEKOWI?

  1. Sytuacja w dzisiejszym świecie Jesteśmy świadkami oprócz wspaniałych osiągnięć współczesnej cywilizacji także jej głębokiego kryzysu. Mam na myśli zamieszanie w dziedzinie światopoglądowej i religijnej. Prawdy religii chrześcijańskiej są ostro krytykowane w niegdyś całkowicie chrześcijańskiej Europie. Wracają do łaski poglądy starożytnej gnozy.…

  więcej
 • CHARYZMATY W ŚWIETLE PISMA ŚWIĘTEGO

  W Piśmie Świętym NT mowa jest o dziewiętnastu charyzmatach, ale uważa się, że nie są to wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela wiernym. W niniejszym wykładzie wspominamy tylko te, które występują częściej i są stosunkowo łatwo rozpoznawalne. Na samym wstępie chcemy zaznaczy, że nie wszystkie „dziwne” zjawiska, które występują w Odnowie w …

  więcej
 • CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

  Każdy istniejący w Kościele ruch religijny czy wspólnota ma swoje charakterystyczne cechy, które można by nazwać także specyficzną duchowością. Odnowa w Duchu Świętym różni się od innych ruchów i wspólnot tym, że uważa się za potrzebną dla każdej wspólnoty, dla każdego zakony i dla każdego pojedynczego wiernego. Według Soboru Watykańskiego II „Ecc…

  więcej
 • SPOSOBY DEMONICZNYCH MANIPULACJI

   Wielu ludzi sądzi, że zły duch jest wytworem ludzkiej wyobraźni: człowiek uosobił zło, które go dotyka i które przerasta jego siły. Według nich nie ma osobowego zła. Według innych zły duch może nawet istnieje, ale Chrystus już go zwyciężył i nie odgrywa on żadnej roli w życiu człowieka: człowiek jest źródłem zła. Biblia jednak mówi co innego. Wed…

  więcej
 • SPOCZYNEK W DUCHU ŚWIĘTYM

  Przez „spoczynek w Duchu Świętym” rozumiemy upadek w czasie modlitwy przypominający zemdlenie. Najczęściej zdarza się on podczas modlitwy z nałożeniem rąk w grupach Odnowy w Duchu Świętym. Upadek nie powoduje bólu, ani nie pozostawia żadnych śladów na ciele, natomiast łączy się z doświadczeniem bliskości Boga, z przeżyciem wielkiej radości, a niek…

  więcej
 • CHARYZMAT UZDRAWIANIA

  Według Jezusa uzdrowienia, których dokonywał świadczyły o przyjściu królestwa Bożego i potwierdzały Jego mesjańską godność. Na pytanie uczniów Jana Chrzciciela Czy Ty jesteś, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (Mt 11,3), Jezus wskazuje na uzdrowienia, których właśnie dokonał: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrz…

  więcej
 • CHARYZMAT PROROCTWA

  Proroctwa kojarzą się nam z przepowiadaniem przyszłości, ponieważ w Starym Testamencie prorocy przepowiadali przyszłość, a ich wypełnienie się było znakiem Bożego posłannictwa proroka. Tego typu proroctwa były znane również w pierwotnych gminach chrześcijańskich. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze o proroku Agabosie (por. Dz 21,10-11), który…

  więcej
 • MOWA W JĘZYKACH

  Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów łączyło się z darem mowy w obcych językach. Łukasz Ewangelista w Dz 2,4 pisze: I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Św. Paweł Apostoł mówienie w językach wymienia jako jeden z charyzmatów w 1 Kor 12,10 – nazywa go tam „darem języków” - i w…

  więcej
 • PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM DEMONICZNYM RODZINY …

  1. Rodzina w planie Bożym. Rodzina jako szczególny przedmiot ataku. Jezus, wcielone Słowo Boże, miał rodzinę, miał Matkę i przybranego ojca, i w rodzinie się wychowywał. W ten sposób Bóg podkreślił rolę rodziny w życiu człowieka. Rodzina jest nosicielem i przekazicielem religii i moralności, od tego, w co wierzą, jak myślą i jak postępują rodzice…

  więcej
 • MOC KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO

  W tytule zaznaczam, o jaki krzyż chodzi, ponieważ krzyż znany był już przed chrześcijaństwem, na przykład w starożytnym Egipcie zakończony pętlą (anch) był symbolem życia. W cesarstwie rzymskim w czasach Jezusa ukrzyżowanie było karą najbardziej haniebną, na którą skazywano tylko niewolników. Żydzi tej kary nie stosowali. Jezus został ukrzyżowany …

  więcej
 • WŁADZA ZŁEGO DUCHA NAD ŚWIATEM WEDŁUG PISMA ŚWIĘT…

  O działalności złego ducha w świecie czytamy już na pierwszych stronach Biblii, w opisie upadku pierwszych Rodziców. Duch zły nie posiadał władzy nad Adamem i Ewą, ale swoją przewrotną mowa doprowadził do ich do utraty zaufania do Boga i w konsekwencji do utraty Bożej łaski, raju i do zniszczenia swojej początkowo dobrej natury. Od tego momentu cz…

  więcej
 • NIEBEZPIECZNE OFERTY W INTERNECIE

  Od kilku lat jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju wróżbiarstwa i innych praktyk okultystycznych w telewizji, telefonii i Internecie. W Polsce działa około 70 tys. bioenergoterapeutów i radiestetów, około 100 tys. wróżek i jasnowidzów. Polacy mogą wydać rocznie 2 miliardy zł. na usługi ezoteryczne. Wróżbiarze i uzdrowiciele są według polskiego praw…

  więcej
 • KATECHIZACJA DOROSŁYCH – DROGĄ DOJRZAŁEJ WIARY

  Wykład na VII Ogólnopolską Konferencję o zagrożeniach „Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku” w Gdańsku na UG w dniu 25 listopada 2012. Z Ewangelii wynika, że Jezus nie zajmował się ewangelizacją względnie katechizacją dzieci i młodzieży, zwracał się On do osób dorosłych. W pierwotnym Kościele przygotowanie do chr…

  więcej
 • DEMONICZNE ZAGROŻENIA RODZINY. CZY WIESZ, CZEGO S…

  Wykład na VII Ogólnopolską Konferencję naukową „Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku”. Uniwersytet Gdański, 23-25.11.2012.. Od kilkudziesięciu lat w życie społeczne wysoko cywilizowanych krajów świata również Polski - wtargnął szeroką falą okultyzm, czyli korzystanie z nieznanych mocy. Łączy się to prawdopodobnie…

  więcej
 • NAUKA O KOŚCIELE W EWANGELII ŚW. MATEUSZA

  Pierwsza Ewangelia nazywana jest Ewangelią Kościoła, ponieważ nauka o Kościele jest jednym z jej głównych tematów. Wśród Ewangelii synoptycznych tylko w niej użyty jest termin „Kościół” (ekklesia): w Mt 16,16 i 18,17. Mateusz chce przede wszystkim pouczyć czytelnika, że Jezus miał w planie założenie Kościoła i że Kościół jest Jego dziełem. Planu …

  więcej
 • HOMEOPATIA A OKULTYZM

  Twórcą homeopatii jest lekarz niemiecki dr Samuel Hahnemann (1755-1843). W roku 1810 wydał on dzieło pt. „Organon rationelle Heilkunde”, czyli „Nauka o konstrukcji sztuki lekarskiej”, które doskonalił przez całe życie. W dziele tym sformułował nową metodę leczenia, mianowicie „leczenie podobnego przez podobne”, tzn. chorobę o określonych objawach …

  więcej
 • ŻYCIE WEDŁUG DUCHA ŚW. W NAUCE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

  W Liście do Galatów św. Paweł pisze: „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5,25). Chciałbym, abyśmy przeanalizowali naukę Apostoła pod kątem tych słów. Czego dokonuje w nas Duch Święty i co to znaczy dostosować się do Ducha? Czego w nas dokonuje? Najpierw powiemy o dziełach istotnych, a następnie przejdziemy do szczegółów. Przede…

  więcej
 • PRZEPOWIADANIE JEZUSA O KRÓLESTWIE BOŻYM

  Temat królestwa Bożego jest niewątpliwie jednym z głównych w nauczaniu Jezusa w Ewangeliach synoptycznych. Szczególnie jest on rozwinięty w Ewangelii Mateusza, gdzie jest mu poświęcony cały rozdział trzynasty. Jeśli chodzi natomiast o Ewangelię Jana, królestwo Boże wspomniane jest tylko dwa razy - w dialogu Jezusa z Nikodemem, w rozdz. trzecim. Z…

  więcej
 • OBJAWY I PRZYCZYNY ZNIEWOLEŃ DUCHOWYCH

  Na stronach Ewangelii wielokrotnie znajdujemy wzmianki o uwalnianiu przez Jezusa ludzi opętanych przez złego ducha. Św. Mateusz w sumarium o działalności Jezusa w Galilei pisze: Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał (Mt 4,24b). E…

  więcej
 • RADIESTEZJA, AKUPUNKTURA, AKUPRESURA I BIOENERGOT…

  Radiestezja Według niektórych radiestetów, np. Stanleya Krysiaka, radiestety kanadyjskiego, bardzo wiele chorób a przede wszystkim rak, w 90% spowodowanych jest promieniowaniem żył wodnych. Ponoć każda komórka ciała ma swoją długość fali. Promieniowanie żył wodnych zakłóca promieniowanie komórki i stąd choroba. Niestety, nie odkryto naukowo prom…

  więcej
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
144 0.081156015396118